Bài báo mới của nhóm nghiên cứu được chấp nhận xuất bản trên Tạp chí quốc tế In Vitro Cellular & Developmental Biology – Plant (USA)

lOGO

Bài báo quốc tế SCIE mới trên Tạp chí In Vitro Cellular & Developmental Biology – Plant được chấp nhận xuất bản vào hồi 10h46 AM, ngày 06 tháng 3 năm 2020 tại  Society for In Vitro Biology (SIVB), USA.
Nguyen HQ, Le THT, Nguyen TNL, Nguyen TG, Sy DT, Tu QT, Vu TTT, Le VS, Chu HM, Vu TKL (2020) Overexpressing GmCHI1A increases the isoflavones content of transgenic soybean (Glycine max (L.) Merr.) Seeds. In Vitro Cellular & Developmental Biology – Plant.
Bài báo thuộc danh mục SCIE; nhóm Q2
Khoa Sinh học chúc mừng nhóm nghiên cứu.
Xin mời đọc tại: Chấp nhận XB; Nguyen HQ
KHOA SINH HỌC