Một bài báo SCIE mới của Nhóm nghiên cứu Khoa Sinh học được chấp nhận đăng và xuất bản online

Những ngày đầu năm mới (ngày 15, 16/01/2020) một niềm vui nho nhỏ đến với Nhóm nghiên cứu Bài báo tái sinh đa chồi và cảm ứng tạo rễ tơ đã được chấp cho xuất bản tại Tạp chí SYLWAN Journal.
Quan Huu Nguyen, Hoan Thi Thu Hoang, Hong Thi Tran, Thuy Thi Thu Vu, Thuong Danh Sy, Mau Hoang Chu, Lan Thi Ngoc Nguyen (2020)  In vitro multiple shoot regeneration and hairy root induction of Aconitum carmichaelii Debex.-an important medicinal plant. SYLWAN., 164(1)]. ISI Indexed.
Xin mời đọc tại: http://sylwan.ibles.org/archive.php?v=164&i=1;   
                          http://sylwan.ibles.org/syl/index.php/pdf/stream/tINxN/1578305604

A1 A4

A5
Khoa Sinh học chúc mừng Nhóm nghiên cứu

 

KHOA SINH HỌC