Bài báo quốc tế mới của Nguyễn Thị Quỳnh Anh- Giảng viên trẻ Khoa Sinh học được xuất bản trên Tạp chí quốc tế Scientific Reports, tại nature research

Bài báo quốc tế ISI mới trên Tạp chí Scientific Reports đã xuất bản vào ngày 27/12/2019 tại nature research
Nguyen, A.T.Q., Nguyen, M.N. Straw phytolith for less hazardous open burning of paddy straw. Sci Rep 9, 20043 (2019) doi:10.1038/s41598-019-56735-x
Bài báo thuộc danh mục SCIE; IF (2018, 2019): 4.011; nhóm Q1

A1

A3

A2
Xin mời đọc tai: https://www.nature.com/articles/s41598-019-56735-x
Bản PDF: https://www.nature.com/articles/s41598-019-56735-x.pdf
Xin chúc mừng Nguyễn Thị Quỳnh Anh
KHOA SINH HỌC