Bài báo quốc tế mới của nhóm nghiên cứu đã xuất bản trên Tạp chí quốc tế Scientific Reports, tại nature research

Bài báo quốc tế ISI mới trên Tạp chí Scientific Reports đã xuất bản vào hồi 17h00 ngày 23/12/2019 tại nature research
Nguyen, Q.H., Vu, L.T.K., Nguyen, L.T.N., Pham, N.T.T., Nguyen, Y.T.H., Le, S.V., Chu, M.H. Overexpression of the GmDREB6 gene enhances proline accumulation and salt tolerance in genetically modified soybean plants. Sci Rep 9, 19663 (2019); doi:10.1038/s41598-019-55895-0.
Anh bài báo 12-2019
Bài báo thuộc danh mục SCI&SCIE; IF (2018, 2019): 4.011; nhóm Q1
Xin mời đọc tai: https://www.nature.com/articles/s41598-019-55895-0
Xin chúc mừng nhóm nghiên cứu.

 

KHOA SINH HỌC