Bài báo mới của cán bộ Khoa Sinh học xuất bản trên tạp chí ISI

Ngày 21-10-2019, bài báo nghiên cứu về hiệu quả gây độc tế bào của glycoside steroid từ cây Paris vietnamensis trên các dòng tế bào ung thư và chống lại các chủng vi khuẩn đã được xuất bản online trên Biotechnology & Biotechnological Equipment (SCI-E)
Article title:Cytotoxic effects of steroidal glycosides isolated from the Paris vietnamensis plant on cancer cell lines and against bacterial strains”.  BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT 2019, VOL. 33, NO. 1, 15161524;  https://doi.org/10.1080/13102818.2019.1676168.
 The Authors: Thuy Thi Thu Vu, Lien Thi Kim Vu, Quan Huu Nguyen, Khang Van Pham, Dung Tien Nguyen, Lan Thi Ngoc Nguyen & Mau Hoang Chu

Vu et al2

Xin mời đọc tại: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13102818.2019.1676168
Khoa Sinh học chúc mừng nhóm nghiên cứu.
KHOA SINH HỌC