Bài báo quốc tế mới được xuất bản trên tạp chí The Journal of Horticultural Science and Biotechnology

lOGO

Ngày 29/4/2019, bài báo: “Agrobacterium-mediated transformation of the CrDAT gene and selection of transgenic periwinkle lines with a high vincristine accumulation” của nhóm tác giả Thi Thanh Nhan Pham, Thi Ngoc Lan Nguyen, Thi Ha Bui, Huu Quan Nguyen, Thi Tam Nguyen, Van Son Le & Hoang Mau Chu đã được xuất bản online trên tạp chí quốc tế SCI The Journal of Horticultural Science and Biotechnology.
Xin mời các bạn đọc tại: 4_29_2019_Agrobacter      và   https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14620316.2019.1607572.

 

KHOA SINH HỌC