Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư 2019

Logo BV

Thực hiện việc triển khai xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư 2019 theo Quyết định số 37/2018/QD-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng chính phủ, Hội đồng Giáo sư nhà nước ban hành Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư 2019.
Xin mời đọc tại: Thông báo và lịch xét chức danh GS, PGS 2019
KHOA SINH HỌC.