Bài báo mới xuất bản trên Molecular Biology Reports

lOGO

Sáng ngày 9 tháng 4 năm 2019, bài báo của nhóm nghiên cứu Khoa Sinh học được xuất bản trên Molecular Biology Reports; April 2019, Volume 46, Issue 2, pp 2177–2185. Molecular Biology Reports thuộc danh mục ISI (SCIE)
Title: Overexpression of the ZmDEF1 gene increases the resistance to weevil larvae in transgenic maize seeds.
Authors: Thi Xuan Thuy Vi, Thi Ngoc Lan Nguyen, Thi Thanh Nhan Pham, Huu Quan Nguyen, Thi Hai Yen Nguyen, Quang Tan Tu, Van Son Le, Hoang Mau Chu*

New ArticleQ

Khoa Sinh học xin chúc mừng nhóm tác giả.
KHOA SINH HỌC.