Bài báo mới được chấp nhận xuất bản trên Journal of Horticultural Science & Biotechnology

lOGO

Khoa Sinh học vui mừng thông báo, bài báo nghiên cứu chuyển gen ở cây dừa cạn được chấp nhận xuất bản tại Journal of Horticultural Science & Biotechnology, ngày 9-4-2019.
– Manuscript: Agrobacterium-mediated transformation of the CrDAT gene and selection of transgenic periwinkle lines have a high vincristine accumulation
Tác giả: Thi Thanh Nhan PHAM, Thi Ngoc Lan NGUYEN, Thi Ha BUI, Huu Quan NGUYEN, Thi Tam NGUYEN, Van Son LE, Hoang Mau CHU*
Chấp nhân đăng
– Journal of Horticultural Science & Biotechnology thuộc danh mục SCI
Q2
Khoa Sinh học xin chúc mừng nhóm tác giả.