Các công trình của cán bộ Khoa Sinh học, Trường ĐHSP Thái Nguyên giai đoạn 2014-2018

lOGO

Giai đoạn 2014-2018, Khoa Sinh học, Trường ĐHSP Thái Nguyên đã công bố 163 bài báo khoa học, trong đó có 17 bài thuộc danh mục SCI, SCIE, Scopus; 6 bài trên tạp chí quốc tế khác; 7 bài đăng trên Proceedings của Hội nghị khoa học quốc tế và 133 bài xuất bản trên các Tạp chí khoa học-công nghệ Quốc gia.
Xin mời đọc tại: Danh mục các bài báo công bố (2014-2018)
Hoàn thành 1 đề tài Nafosted, 9 đề tài cấp Bộ Giáo dục&Đào tạo, 8 đề tài cấp Đại học Thái Nguyên, 9 đề tài cấp cơ sở và hướng dẫn 125 đề tài NCKH của sinh viên. Hiện nay, cán bộ Khoa Sinh học đang thực hiện 3 đề tài Nafosted, 6 đề tài cấp Bộ Giáo dục&Đào tạo và các đề tài cấp Đại học Thái Nguyên, cấp Trường.
Xin mời đọc tại: Danh mục các đề tài NCKH của các cán bộ (2014-2018)
Xuất bản 5 sách giáo trình và sách chuyên khảo, trong đó có 2 cuốn xuất bản tại Hàn Quốc.
Xin mời đọc tại: Giáo trình, sách xuất bản (2014-2018)

 

KHOA SINH HỌC