TUYỂN SINH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC NĂM 2019

Logo TS3

Năm 2019, Khoa Sinh học tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, cụ thể là:
– Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ gồm 4 chuyên ngành: Di truyền học, Sinh học thực nghiệm, Sinh thái học, Lý luận&Phương pháp dạy học bộ môn Sinh học.
– Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ gồm 3 chuyên ngành: Di truyền học, Sinh thái học, Lý luận&Phương pháp dạy học bộ môn Sinh học.

untitled-1_1

untitled-2_1

untitled-3