Thông tin học bổng giáo sư đào tạo tiến sĩ tại Australia

LogoHBs

Tiến sĩ Nguyễn Quân (quan.nguyen@uq.edu.au) tại Đại học Queensland (The University of Queensland) tìm hai (02) nghiên cứu sinh tiến sĩ (Ph.D. Student). Một người sẽ được tài trợ trực tiếp từ ARC DECRA của Tiến sĩ Nguyễn Quân và một người sẽ được tài trợ theo chương trình xây dựng năng lực của Đại học Queensland.

Dr Quan Nguyen (quan.nguyen@uq.edu.au)
Two students are sought. One will be funded directly from Dr Quan Nguyen’s ARC DECRA and the other will be funded under UQ’s capacity building scheme.

Cụ thể xin mời đọc tại: https://graduate-school.uq.edu.au/phd-scholarships-health
và: https://researchers.uq.edu.au/researcher/16084
Trân trọng thông báo.