Tổ chức cho sinh viên nghiên cứu, học tập chương trình giáo dục phổ thông

1.

KHOA SINH HỌC TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN TOÀN KHOA

NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm Chương trình tổng thể và các chương trình môn học, hoạt động giáo dục của cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 26/12/2018, kèm theo thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT. Đây là lần đầu tiên nước ta xây dựng chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, đảm bảo sự kết nối giữa chương trình các lớp học, cấp học; chương trình của các môn học trong từng lớp học, cấp học và được coi là sự thay đổi lớn trong ngành Giáo dục và Đào tạo. Chương trình được xây dựng theo hướng chú trọng phát triển năng lực người học, phù hợp với bối cảnh trong nước và quốc tế.

Nhận thức được vai trò to lớn của việc tìm hiểu về chương trình tổng thể và chương trình môn học để có những cải biến trong công tác giáo dục và đào tạo, ngày 24 tháng 1 năm 2019, được sự chỉ đạo của Ban Chi ủy, Ban Chủ nhiệm khoa Sinh học, các giảng viên phương pháp dạy học của khoa Sinh học đã tổ chức cho toàn thể sinh viên trong khoa nghiên cứu, học tập, tìm hiểu nội dung chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, chương trình môn Khoa học tự nhiên và chương trình môn Sinh học.

1.

TS. Nguyễn Thị Hằng báo cáo Chương trình giáo dục tổng thể và Chương trình môn Sinh học

2.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hồng phổ biến nội dung học tập

3.

TS. Phạm Thị Hồng Tú báo cáo Chương trình môn Khoa học tự nhiên

4.

Sinh viên toàn khoa Sinh học tham gia học tập, nghiên cứu Chương trình giáo dục phổ thông, chương trình môn học

Thông qua buổi học tập, tìm hiểu này, sinh viên khoa Sinh học đã xác định được những quan điểm chỉ đạo việc xây dựng chương trình, đặc biệt là những điểm kế thừa, sai khác của chương trình mới so với của chương trình hiện hành. Các em sinh viên đã thể hiện sự tin tưởng vào chương trình và có ý thức chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ những phẩm chất và năng lực cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.