Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia- Nafosted phê duyệt thêm đề tài (2018-đợt 2)

Nafosted

Ngày 25/12/2018, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục 159 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật được Quỹ tài trợ năm 2018-đợt 2 (Quyết định số  211/QĐ-HĐQL- NAFOSTED).
 Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên được phê duyệt đề tài: “Phân tích thành phần hóa học và tìm kiếm các hợp chất thứ cấp có hoạt tính kháng ung thư và kháng viêm từ một số loài thực vật thuộc chi Dương đồng (Adinandra) ở Việt Nam” do TS Nguyễn Hữu Quân làm chủ nhiệm.

Nafosted 2018-đợt 2

Danh sách 159 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật được phê duyệt đợt này xin mời đọc tại: https://nafosted.vn/thong-bao-phe-duyet-danh-muc-de-tai-nccb-trong-khtnkt-duoc-quy-phat-trien-khoa-hoc-va-cong-nghe-quoc-gia-tai-tro-nam-2018-dot-2/
Truyền thông Khoa Sinh học