Kết quả nghiên cứu khoa học của Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm–Đại học Thái Nguyên, năm 2018

a4

Năm 2018, hoạt động Khoa học-Công nghệ của Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm–Đại học Thái Nguyên có nhiều khởi sắc và đạt nhiều thành tích trong thực hiện các đề tài, công bố khoa học. Nổi trội là Giải Nhất “Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” năm 2018, cùng với các công bố quốc tế (ISI, Scopus) và nhận mới các đề tài Nafosted, đề tài cấp Bộ.  
A. Giải Nhất “Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” năm 2018 được Bộ Giáo dục&Đào tạo trao cho TS Nguyễn Hữu Quân, về đề tài: “Nghiên cứu biểu hiện gene và định hướng tạo chế phẩm sinh học chứa chitinase và protease từ Lecanicillium lecanii diệt nấm bệnh hại cây trồng”. 
TS Nguyên Hữu Quân và nhóm nghiên cứu của Khoa Sinh học được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

a1

B. Đề tài nghiên cứu Khoa học- Công nghệ:
– Hiện đang chủ trì 3 đề tài Nafosted; 7 đề tài cấp Bộ Giáo dục&Đào tạo; 5 đề tài cấp Đại học;
– Số lượng đề tài đã nghiệm thu: Nghiệm thu 2 đề tài cấp Bộ, 1 đề tài cấp đại học đều đạt loại xuất sắc.
C. Công bố khoa học: 52 bài báo được xuất bản trên các tạp chí quốc tế, quốc gia và hội nghị khoa học, công nghệ. Trong đó có 6 bài trong hệ thống ISI, Scopus, 06 bài đăng Hội nghị quốc tế; 23 bài đăng tạp chí quốc gia; 17 bài đăng Hội nghị quốc gia. Có 41 bài nghiên cứu Khoa học và công nghệ và 11 bài nghiên cứu giáo dục.
Xin mời đọc tại: Bài báo 2018-0k

 

Báo 18, trang 1

Báo 18, trang 2

Truyền thông Khoa Sinh học