Seminar của nghiên cứu sinh chuyên ngành Di truyền học

seminar

Khoa Sinh học tổ chức seminar khoa học cho các nghiên cứu sinh thuộc chuyên ngành Di truyền học, cụ thể là:

(1) Seminar tổng thể luận án của NCS. Vũ Thị Như Trang-CN Di truyền học về đề tài: “Nghiên cứu nuôi cấy in vitro và biểu hiện gen liên quan đến tổng hợp flavonoid ở cây Thổ nhân sâm (Talinum paniculatum)”.
Thời gian: 14h00, ngày 25/10/2018
Địa điểm: A4.513

(2) Seminar định kỳ của NCS Dương Hữu Lộc-CN Di truyền học với nội dung

“Nghiên cứu da dạng di truyền tập đoàn quýt bản địa Khu vực MNPB VN thông qua đa hình gen GDP-D”.
Thời gian: 16h00, ngày 25/10/2018
Địa điểm: A4.513