Công văn của Bộ GD&ĐT về đề xuất Đề tài cấp Bộ 2019 về NCCB trong các lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học Trái đất, Khoa học Biển

lOGO

Ngày 18/9/2018, Bộ Giaó dục&Đào tạo đã có công văn hướng dẫn NCCB trong các lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học Trái đất và Khoa học Biển thuộc Chương trình 562. Đề xuất được hoàn tất nộp cho Bộ GD&ĐT trước ngày 3/10/2019.
Xin mời đọc:
1. CV 4236-Đề xuất B2019-NCCB
2. Phụ lục 1.2
3. Mẫu 1. Phieu de xuat de tai (2)
Đề nghị các thầy cô đọc và đề xuất.

 

Truyền thông Khoa Sinh học.