SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TUYỂN GIÁO VIÊN VÀ VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC

tt2

Sở giáo dục&Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển giáo viên và viên chức ngành giáo dục tại Kế hoạch số: 1779/KH-GDĐT-TC, ngày 29 tháng 5 năm 2018, theo đó Sở Giáo  dục &Đào  tạo  Thành  phố Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm học 2018 – 2019 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở gồm trường trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học trong đó có cấp trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp. Năm học 2018-2019 ngành giáo dục thành phố dự kiến tuyển sinh 68.690 học sinh cấp THPT, đồng thời thành lập và đưa vào hoạt động 01 trường trung học phổ thông trên địa bàn quận Thủ Đức.Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến tuyển dụng 365 giáo viên THPT và 62 nhân viên, để bổ sung nhu cầu giáo viên, nhân viên đối với các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc chưa được phân cấp tuyển dụng.
Chi tiết mời đọc tại đây: Ke_hoach_tuyen_dung_vien_chuc_2018_31520188
Xin mời đọc Văn bản gốc tại đây: http://edu.hochiminhcity.gov.vn/thong-bao/ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-cong-tac-o-cac-don-vi-su-nghiep-cong-lap-truc-thu-c41012-60146.aspx 

 

 

Truyền thông Khoa Sinh học.