Thông báo của Bộ môn Sinh học hiện đại&Giáo dục sinh học về việc THAY ĐỔI kế hoạch hoàn thành và chấm Khóa luận tốt nghiệp cho K49

images

Thực hiện kế hoạch của Trường và Khoa, Bộ môn SHHĐ&GDSH thông báo đến toàn thể các thầy cô và sinh viên K49 về việc THAY ĐỎI KẾ HOẠCH hoàn thành và chấm Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K49. Cụ thể là:
– Sinh viên nộp Khóa luận tại Văn phòng Khoa (Nộp 5 quyển lên văn phòng Khoa hạn cuối là trước 10h sáng ngày thứ sáu 27/04/2018);
– Các thầy cô nhận quyển vào chiều ngày thứ sáu 27/04/2018 tại văn phòng Khoa;
– Các thầy cô đọc và viết nhận xét từ ngày 27/4/2018 đến ngày 06/5/2018;
– Họp Hội đồng chấm Khóa luận vào 13h30′, THỨ HAI, ngày 07-5-2018 (Địa điểm sẽ thông báo sau).
Trân trọng thông báo.
Bộ môn Sinh học hiện đại&Giáo dục sinh học.