Chúc mừng Nhóm nghiên cứu của TS Sỹ Danh Thường có công bố SCI mới

lOGO

TS Sỹ Danh Thường và nhóm nghiên cứu có công bố ISI mới
Khoa Sinh học chúc mừng TS Sỹ Danh Thường và nhóm nghiên cứu có công bố SCI mới (12-2017), bài báo có tiêu đề là: Thuong S.D., Choudhary R.K., Tucker G.C., Mau C.H., Nguyen T.T.N., Nguyen H.Q. & Lee J. 2018: Capparis bachii (Capparaceae), a new species from southern Vietnam— Ann. Bot. Fennici 55: 31–35.

B1

Bộ phận Truyền thông Khoa Sinh học