CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY SINH HỌC BẰNG TIẾNG ANH (BẢN CẬP NHẬT THÁNG 2-2018)

LogoHBs

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY SINH HỌC BẰNG TIẾNG ANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 412  ngày 09  tháng 02 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên)

 

1. Tên ngành: Sư phạm Sinh học (Biological Education)
2. Tên chương trình đào tạo: Sư phạm Sinh học dạy bằng tiếng AnH
3. Hệ đào tạo: Chính quy
4. Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân
5. Thời gian đào tạo: 4 năm
6. Đơn vị đào tạo: Khoa Sinh học
7. Mục tiêu đào tạo:
7.1. Mục tiêu chung
Đào tạo giáo viên Sinh học trình độ đại học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt và trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng giảng dạy song ngữ (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) môn Sinh học; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực tự học, nghiên cứu, sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc tại các cơ sở giáo dục – đào tạo, các viện nghiên cứu và các cơ sở khác có liên quan đến lĩnh vực Sinh học, nông nghiệp phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của cả nước, đặc biệt là khu vực trung du miền núi phía Bắc.
7.2. Mục tiêu cụ thể
M1. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt và trách nhiệm nghề nghiệp, có lòng say mê khoa học và tình yêu nghề nghiệp.
M2. Soạn giảng và giảng dạy tốt bằng tiếng Việt và tiếng Anh môn Sinh học; Có năng lực chuyên môn, bao gồm năng lực khoa học cơ bản, khoa học Sinh học chuyên sâu, hiện đại đáp ứng được yêu cầu dạy học sinh học ở trường phổ thông và các cơ sở giáo dục đào tạo khác có liên quan.
M3. Vận dụng được kiến thức tâm lý học, giáo dục học, lý luận và phương pháp dạy học vào tổ chức dạy học Sinh học, hoạt động giáo dục ở trường phổ thông.
M4. Xây dựng và tổ chức được hoạt động nghiên cứu khoa học; triển khai được hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
M5. Thực hiện và vận dụng được các thí nghiệm Sinh học vào tổ chức dạy học ở trường phổ thông và các cơ sở giáo dục đào tạo khác có liên quan.
M6. Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp và nghiên cứu Sinh học; vận dụng được công nghệ thông tin trong dạy học và nghiên cứu Sinh học.
M7. Có năng lực tự học, làm việc độc lập và làm việc nhóm.
M8. Có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ và hội nhập quốc tế.
8. Chuẩn đầu ra (theo quy định tại thông tư 07/2015 của Bộ GD&ĐT).
8.1. Về kiến thức
* Kiến thức chung
1) C1: Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; pháp luật Việt Nam, quốc phòng – an ninh trong hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống.
2) C2: Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản của tâm lý học, giáo dục học  và quản lý nhà trường vào việc tổ chức hoạt động dạy học sinh học và hoạt động giáo dục ở trường phổ thông.
* Kiến thức chuyên môn
3) C3: Vận dụng được các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về nguyên lý và các quá trình cơ bản của sự sống từ mức phân tử đến sinh quyển vào dạy học Sinh học bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
4) C4: Vận dụng được các kiến thức về Công nghệ gen, Công  nghệ  tế  bào động vật, Công nghệ tế bào thực vật và Tin sinh học nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn theo định hướng giáo dục nghề nghiệp.
5) C5: Vận dụng được kiến thức sinh học trong tổ chức hoạt động trải nghiệm sử dụng song ngữ Việt – Anh ở trường phổ thông và các cơ sở giáo dục đào tạo khác có liên quan.
6) C6: Thực hiện được các nghiên cứu về khoa học giáo dục và hướng dẫn học sinh thực hiện được các nghiên cứu khoa học và kỹ thuật liên quan đến Sinh học.
8.2. Về kỹ năng nghề nghiệp
* Kĩ năng chung
7) C7: Giao tiếp có hiệu quả với học sinh, đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và các bên liên quan khác.
8) C8: Thực hiện được hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học, giáo dục và hướng nghiệp
9) C9: Đạt trình độ tin học IC3, ICDL, MOS hoặc tương đương và ứng dụng được trong hoạt động chuyên môn, giáo dục.
10) C10: Đạt trình độ tiếng Anh B1 khung tham chiếu châu Âu hoặc các chứng chỉ khác tương đương.
11) C11: Thực hiện được các hoạt động tự trải nghiệm nghề nghiệp để tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp và dẫn dắt người khác tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp.
* Kĩ năng chuyên môn
12) C12: Phân biệt được các hình thức tổ chức dạy học và vận dụng được các phương pháp dạy học Sinh học theo định hướng phát triển năng lực trong dạy học song ngữ Việt – Anh ở trường phổ thông. Xử lý được các tình huống trong hoạt động dạy học, giáo dục học sinh.
13) C13: Phát triển được các kỹ năng thực hành sinh học cơ bản và nâng cao trong dạy học ở trường phổ thông; trong nghiên cứu và định hướng nghề nghiệp theo xu hướng phát triển khoa học và công nghệ trong tương lai.
14) C14: Phối hợp được các phương pháp, hình thức, kỹ thuật kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của người học.
8.3. Năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm
15) C15: Hiểu và thực hiện đúng các quy định về đạo đức nhà giáo, quy chế dân chủ ở trường phổ thông.
16) C16: Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm, thể hiện được quan điểm cá nhân trước các vấn đề cần giải quyết.
17) C17: Nhận thức được nhu cầu và có khả năng lập kế hoạch học tập suốt đời.
9. Nội dung đào tạo
9.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 135 tín chỉ
a) Kiến thức chung
– Khối kiến thức chung: 7 tín chỉ     
– Khối kiến thức chung theo lĩnh vực: 16 tín chỉ
b) Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
– Khối kiến thức chung của khối ngành (Kiến thức cơ sở ngành): 20 tín chỉ 
– Khối kiến thức chung của nhóm ngành (Kiến thức chuyên ngành): 55 tín chỉ
c) Kiến thức nghiệp vụ sư phạm (Khối kiến thức ngành và bổ trợ): 25 tín chỉ
d) Khóa luận tốt nghiệp, các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp (Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp): 7 tín chỉ
[1] Khối kiến thức chung bao gồm các học phần: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Pháp luật đại cương, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng.
[2] Khối kiến thức chung theo lĩnh vực bao gồm các học phần: Ngoại ngữ, Tin học, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Môi trường và phát triển, Tiếng Việt thực hành, Văn hóa và phát triển, logic hình thức, Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành…
[3] Kiến thức nghiệp vụ sư phạm bao gồm các học phần: Tâm lý học giáo dục, Giáo dục học, Giao tiếp sư phạm, Thực tập sư phạm 1, Thực tập sư phạm 2 và các học phần về kiến thức nghiệp vụ theo đặc thù từng ngành.
Xin mời đọc chi tiết tại: Chương trình đào tạo GV dạy SH bằng tiếng Anh 2018, Bản cập nhật

 

KHOA SINH HỌC